Αρχική Επαγγελματικά Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για νέους γιατρούς.

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για νέους γιατρούς.

από admin

 Τι χρειάζεστε για την αίτησή σας

Έως και το ποσό των 10.000 ευρώ μπορούνα να λάβουν ως επιχορήγηση όσοι νέοι γιατροί κάνουν τα χαρτιά τους προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το πρόγραμμα, που έρχεται σε συνέχεια έντονων προσπαθειών από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αφορά όσους νέους ιατρούς ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ και έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2014 έως 31/8/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα από:

•    τη Δευτέρα 23/11 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων

•    την Τρίτη 8/12 για επιχειρήσεις με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

– Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος.

– Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

– Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.

Επιλέξιμες νομικές μορφές επιχειρήσεων:

–  Ατομικές επιχειρήσεις

–  Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ) με την προϋπόθεση ότι το επιλέξιμο μέλος μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Ποσό επιχορήγησης: Έως 10.000€ σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των επιλέξιμων δαπανών (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.

Επιλέξιμες δαπάνες:

• Ενοίκια για την στέγαση της επιχείρησης.

• Δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.).

• Δαπάνες λογιστικής και νομικής υποστήριξης.

• Δαπάνες αμοιβής συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων.

• Δαπάνες προβολής και διαφήμισης.

• Δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης.

• Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου.

• Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου.

• Μισθολογικό και  μη  μισθολογικό  κόστος  του  προσωπικού  της  επιχείρησης.

• Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

• Δαπάνες για αποσβέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013.

Ο  φόρος  προστιθέμενης  αξίας  αποτελεί  επιλέξιμη  δαπάνη  μόνο  στην  περίπτωση  που  δεν  είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

Τα εν λόγω τιμολόγια των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να αντιστοιχούν σε καθαρή αξία κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10.000,00 ευρώ

Δεσμεύσεις: Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 12 επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης

πηγή: stogiatro.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει