Αρχική Επαγγελματικά Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιανουαρίου 2020

Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιανουαρίου 2020

από editor
  • Έως 19/01, (Ύστερα από δοθείσα παράταση) η καταχώρηση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τους υπόχρεους των ομάδων Α΄, Β’ , Γ΄. (Υ.Α. 67343/Φ.Ε.Κ. Β’2443/20.6.2019)
  • Έως 20/01 η ηλεκτρονική υποβολή μέσω TAXISNET της κατάστασης στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίσθηκαν στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, (01/10-31/12/2019).
  • Έως 31/01  η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Δεκεμβρίου 2019.
  • Έως 31/01  η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Δεκεμβρίου 2019.***
  • Έως 31/01 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), τον μήνα Νοέμβριο 2019.
  • Έως 31/01 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Νοέμβριο 2019.
  • Έως 31/01 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Νοέμβριο 2019.
  • Έως 31/01 η απόδοση της τελευταίας δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  • Από 01/01-31/01 η ηλεκτρονική γνωστοποίηση μέσω του Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» των στοιχείων Ετήσιας Κανονική Άδειας που αφορά το προσωπικό μας, (Έντυπο Ε11), στο οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια κανονική τους άδεια και το αντίστοιχο Επίδομα Αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο «Ειδικό Βιβλίο Αδειών.» (Υ.Α. 41331/Δ1.13521/13-09-2019).     

*** Υπενθυμίζουμε ότι πλέον: “To Δ/Χ  παρελθούσης χρήσης θα πρέπει να υποβάλλεται με την Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου, με υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τον Φεβρουάριο, ώστε η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από την μισθολογική περίοδο υποβολής του.”

(ΕΓΚ.Ι.Κ.Α. Ε40/535/28.7.2015)

  • Υπολογισμός και καταβολή-χορήγηση στους εργαζομένους:

Α. Δώρο Χριστουγέννων (αναλογία για το διάστημα εργασίας από πρόσληψη και πάντα εντός διαστήματος από 01/05/2019 μέχρι 31/12/2019).

Β. Άδεια ληφθείσα & Επίδομα αδείας (αναλογία για το διάστημα εργασίας από πρόσληψη μέχρι 31/12).

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Α. Προσθέτουμε τους μισθούς (μικτούς) που πήρε ο εργαζόμενος από 1/5 μέχρι 31/12.

Β. Το σύνολο που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,125.

Β. “Οι ωρομίσθιοι καθηγητές οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και οι αποδοχές αλλά και οι ώρες της ημερήσιας απασχόλησής τους δεν είναι σταθερές αμείβονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 19040/1981. Πιο συγκεκριμένα ως Δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί ένα ημερομίσθιο για κάθε οχτώ που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρονική περίοδο 01/05/2019 έως 31/12/2019 (0,125).”

Γ. Το ποσό που θα βρεθεί από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό προσαυξάνεται  κατά 0,04166 (αφορά αναλογία επιδόματος αδείας που προστίθεται στο δώρο) και βρίσκουμε το Δώρο Χριστουγέννων.

ΑΔΕΙΑ ΛΗΦΘΕΙΣΑ

Α. Προσθέτουμε τους μισθούς (μικτούς) που πήρε ο εργαζόμενος από την   ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 31/12.

Β. Το σύνολο που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,08.

Γ. Προσθέτουμε τις ώρες που πήρε ο εργαζόμενος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 31/12.

Δ. Το σύνολο που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,08   και βρίσκουμε τις ώρες που δικαιούνται για άδεια.

Ε. Συμπληρώνουμε το βιβλίο αδειών και βάζουμε τους εργαζόμενους να   υπογράψουν.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Α. Προσθέτουμε τους μισθούς (μικτούς) που πήρε ο εργαζόμενος από την      ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 31/12.

Β. Το σύνολο που θα προκύψει το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,08.

Πηγή: Europalso

Μπορεί επίσης να σας αρέσει