Αρχική Επαγγελματικά Πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιχορήγησης εργοδοτών

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιχορήγησης εργοδοτών

από admin

Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις διοικητικές περιφέρειες Αττικής Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

i. έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο και διενέργειας του πρώτου επιτόπιου ελέγχου και για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται παρακάτω, και

ii. δεν έχουν προβεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά το μήνα Δεκέμβριο.
Ποσό επιχορήγησης: 18,00 ευρώ για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης και 9,00 ευρώ για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης.

Διάρκεια επιχορήγησης: Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση είναι έντεκα (11) μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 30-11-2015. Σε περίπτωση που η νέα θέση ή θέσεις  εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 1-1-2015 τότε θα λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης των ωφελουμένων έως τις 30-11-2015.

Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης: Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον αριθμό των δεσμευόμενων (επιχορηγούμενων και μη) θέσεων εργασίας σταθερό για επιπλέον χρονικό διάστημα το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης της πρώτης νέας θέσης εργασίας και μέχρι τις 30-11-2015. Το χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την επόμενη ημέρα της λήξης (30-11-2015) της επιχορήγησης, δηλαδή από την 1-12-2015 και μετά.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Από 08/12/2015 έως τις 22/12/2015

Σύνολο επιδοτούμενων θέσεων για διοικητικές περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας: 4200 θέσεις.

 
Κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει