Αρχική Επαγγελματικά Κατασκηνώσεις ΤΣΑΥ 2015

Κατασκηνώσεις ΤΣΑΥ 2015

από editor

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. με την απόφαση 343 θέμα 25 της 23/4/2015 συνεδρίασης και η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών με την  απόφαση αριθ.53/6-3-2015, ενέκρινε  τη φιλοξενία 2400 παιδιών, που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ και έχουν γεννηθεί από 1/1/2001 έως 31/12/2009 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί το Ε.Τ.Α.Α., για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση. Το όριο των 2400 παιδιών θα προκύψει από την συμπλήρωση του αριθμού των παιδιών σε συνδυασμό  με το Ε1. Για τον υπολογισμό του ποσού αθροίζονται όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα της πηγής που προέρχονται και για τους 2 συζύγους (μισθωτές υπηρεσίες , ελεύθερο επάγγελμα, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κ.λ.π.

Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για την υποβολή του Ε1 και για καμιά κατηγορία ασφαλισμένων.

Από τις τυχόν κληρώσεις των υπεράριθμων παιδιών σε κατασκηνώσεις και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται και μόνο για αυτές , τα παιδιά των πολυτέκνων με την προσκόμιση της κάρτας πολυτέκνων,  τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών , προσκομίζοντας υποχρεωτικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, αποκλειστικά και μόνο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Τομέα Υγειονομικών  στην Αθήνα, στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Τμήματα και Γραφεία Τ.Υγειονομικών Πειραιά, Αχαϊας, Τρίπολης, Μεσσηνίας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας  Κοζάνης, Ιωαννίνων, Έβρου, Λέσβου, Ρόδου, Σερρών και Ηρακλείου, για την 1η, 2η 3η 4ηπερίοδο από 2 Ιουνίου 8.00 π.μ  έως 10 Ιουνίου 13.00 μ.μ.  πέραν των οποίων καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.

 Οι Υγειονομικοί που υποβάλλουν αίτηση θα έχουν μαζί τους απαραιτήτως το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο, το Ε1 ή το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2014 και μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, για κάθε παιδί προκειμένου να εκδοθεί από την Υπηρεσία η κάρτα κατασκηνωτή (η φωτογραφία στην κάρτα κατασκηνωτή μονογράφεται και σφραγίζεται από τον υπάλληλο).

Ταυτόχρονα με την αίτηση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά και η συνημμένη  υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, του γονέα που ασφαλίζει το παιδί, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει καταχωρηθεί στον Ηλεκτρονικό  Φάκελο θεώρηση ασφαλιστικής ικανότητας για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη και έχουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο .

Αν μετά τον έλεγχο της Υπηρεσίας προκύψει ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα, η αίτηση δεν ισχύει, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Η κάρτα κατασκηνωτή και η Υπεύθυνη Δήλωση προσέλευσης υπογράφονται από τους γονείς και είναι απαραίτητες για την παράδοση του παιδιού στην Κατασκήνωση.

 Επισημαίνουμε ότι  η Υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης δίδεται στον ασφαλισμένο για να συμπληρωθεί , να  υπογραφεί και να δοθεί στην κατασκήνωση κατά την αποχώρηση του παιδιού από αυτήν.

Οι γονείς μπορούν να επισκεφθούν τις κατασκηνώσεις της προτίμησής τους για να έχουν άμεση αντίληψη των εγκαταστάσεων.

Πληροφορίες παρέχονται  στο www.tsay.gr ,στο Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα , στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-513458, στο Τμήμα Πειραιά  210-4125805, καθώς και  στα Τμήματα Αχαΐας 2610-270511,Ηρακλείου 2810-330341, Έβρου 25510-80262, Λάρισας 2410-250448, Ιωαννίνων 26510-27868 , τα Γραφεία του Τομέα Υγειονομικών, Κοζάνης, Τρίπολης 2710-234715, Μαγνησίας 24210-29540, Φθιώτιδας 22310-47462, Μυτιλήνης 22510-29348, Μεσσηνίας 27210-94866, Καρδίτσας 24410-47094, Ρόδου 22410-23466, Σερρών 23210-22202 .

Επίσης σας πληροφορούμε ότι εξακολουθεί να  ισχύει για το Τομέα  η  μη συμμετοχή των ασφαλισμένων στο ημερήσιο τροφείο.

Καταστάσεις με τις συμβεβλημένες κατασκηνώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α και του Τομέα Υγειονομικών, όπου έχουν ήδη αναρτηθεί τα έντυπα των αιτήσεων, η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης και αποχώρησης και η κάρτα κατασκηνωτή, μόλις εγκριθούν από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  1. Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας .Αν η κατασκήνωση της επιλογής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο, ο Τομέας Υγειονομικών δεν θα καταβάλει την δαπάνη.

  2. Να αναγράφεται το επώνυμο του/των παιδιού(-ών) στην αίτηση και ο Α.Μ.Κ.Α.
  3. Οι αιτήσεις  υποβάλλονται μόνο με το  σχετικό έντυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, www.tsay.gr.
  4. Δεν γίνονται δεκτές σε καμιά περίπτωση αλλαγές στην κατασκήνωση και την περίοδο που δηλώθηκε αρχικά.
  5. Υποβάλλεται χωριστή αίτηση για αδέρφια που επιθυμούν άλλη περίοδο ή άλλη κατασκήνωση.
  6. Στην αίτηση πρέπει υπάρχει σφραγίδα με το όνομα του υπαλλήλου  που την παραλαμβάνει.

Ημερομηνίες Αιτήσεων

Δικαιολογητικά

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Κάρτα Κατασκηνωτή

Μπορεί επίσης να σας αρέσει