Αρχική Επαγγελματικά Ι.Σ.Α.: Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών

Ι.Σ.Α.: Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών

από admin

Αθήνα, 1-9-2014

Α.Π. 46375

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του Β.Δ. της 7-11-57, του Ν.Δ. 3895/58, του Ν.Δ. 4111/60, του Ν.727/77, του Ν. 1076/80, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1425/84, του ΠΔ. 84/86, του άρθρ. 127 του Ν. 4249/2014(ΦΕΚ 73 Α΄) και ισχύουν σήμερα και την από 3/7/2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΣΑ

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α.) σε εκλογές στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2014 ημέρες Κυριακή και Δευτέρα, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο (Ο.Α.Κ.Α) για την ανάδειξη:

  1. Δεκαεπτά (17) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Τακτικών μελών ως και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Αναπληρωματικών μελών.
  3. Τριών (3) Τακτικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και Τριών (3) Αναπληρωματικών μελών .
  4. Τριάντα (30) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
  • Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή έως 15.00 στα γραφεία του Ι.Σ.Α.. Κατά την αυτή ημερομηνία οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους έτους 2014.
  • Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη τα οποία θα τακτοποιηθούν ταμειακά μέχρι και την 26 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή έως 15.00 στα γραφεία του Ι.Σ.Α. Το αυτό ισχύει και για όσους γιατρούς ανανεώσουν την εγγραφή τους στα μητρώα του ΙΣΑ ηλεκτρονικά.
  • Ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου και στο siteτου ΙΣΑ. στις 26 Σεπτεμβρίου 2014. Όλα τα μέλη καλούνται να λάβουν γνώση και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για διόρθωση τυχόν λάθους μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014.
  • Οι εγγεγραμμένοι αλλοδαποί γιατροί (εκτός Ε.Ε. ) δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ούτε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εκτός αν έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενείς.
  • Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη. Τυχόν παράλειψη άσκησης του εκλογικού δικαιώματος συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει