Η αποτελεσματική πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους αποτελεί στόχο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που επιτυγχάνεται με την έγκαιρη αξιολόγηση και την εξατομικευμένη παρέμβαση

Οι πτώσεις στα άτομα της 3ης ηλικίας παραμένουν ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, παρά το αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον για απλές ή σύνθετες θεραπευτικές παρεμβάσεις, κυρίως για τις πληθυσμιακές ομάδες που είναι εκτός ιδρυμάτων και ζουν μέσα στην κοινότητα. Σύμφωνα με κάποιες απόψεις, αναφορικά με την πρόληψη των πτώσεων, απαιτείται εξατομίκευση, παρά τους σχετικούς περιορι-
σμούς που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων και των ερωτημάτων που εγείρονται, σε ό,τι αφορά το ρόλο της εξέτασης και αξιολόγησης του κινδύνου πτώσεων. Οι επιστήμονες τηςπρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχοντας τη δυνατότητα να εξετάζουν, ατομικά για κάθε ηλικιωμένο, τον βαθμό επικινδυνότητας για πτώση, καθώς και τους παράγοντες κινδύνου,τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα για το ποια παρέμ-βαση είναι πιθανόν η καταλληλότερη. Εξερευνώντας τις όποιες επιλογές υπάρχουν, με βάση και τις προτιμήσεις τους
για την εκλογή της θεραπείας, οι ηλικιωμένοι μπορούν να επηρεαστούν θετικά, να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του θεράποντα γενικού ιατρού και να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα, το οποίο να τηρήσουν, γεγονός που θα καθορίσει και το αποτέλεσμα. Τελικά και πάνω από όλα, ο ηλικιωμένος ασθενής, ο οποίος λαμβάνει από τους υγειονομικούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κατάλληλη και στοχευόμενη παρέμβαση, που είναι εφικτή και σκόπιμη, καιέχει το κίνητρο για να την εφαρμόσει, παραμένει στο επίκεντρο για μια πιο αποδοτική μεταφορά στην κλινική πράξη των αποτελεσμάτων της έρευνας στο πεδίο της πρόληψης

 

 

logo

Μπορεί επίσης να σας αρέσει