Αρχική Επαγγελματικά Εξώδικο προς τον ΕΟΠΥΥ και επίσχεση εργασίας αορίστου από 25.07.2015

Εξώδικο προς τον ΕΟΠΥΥ και επίσχεση εργασίας αορίστου από 25.07.2015

από editor

Ο ΕΟΠΥΥ δεν απάντησε σε κανένα από τα θέματα που του έιχαμε θέσει, ούτε προχώρησε στην εξόφληση των οφειλών του προς τα εμάς, Ως εκτούτου είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε επίσχεση εργασίας, Αναλύτικα το εξώδικο του Συν.Εργασ.Ια που επιδόθκε στον ΕΟΠΥΥ.

Ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και κάθε Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εργαστηριακών Ιατρών» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ», που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο (οδός Αγίου Αλεξάνδρου αρ.48) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 39, και εκπροσωπείται νόμιμα

——————————

Ο Σύνδεσμός μας, που έχει νομίμως συσταθεί δυνάμει της με αριθμό 50/2015 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε το από 24.10.2014 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε με αυξ. αριθ. 30535 στο βιβλίο σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχει ως σκοπό να εκφράζει, να προωθεί και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαστηριακών ιατρών μελών του, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι συμβεβλημένα και παρέχουν υπηρεσίες και για λογαριασμό του Οργανισμού σας πανελλαδικά.

Όπως όμως πολύ καλά γνωρίζετε, μολονότι από πλευράς μας ως εργαστηριακοί ιατροί, υπήρξαμε ανέκαθεν απολύτως συνεπείς στην εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών μας απέναντι στον Οργανισμό σας και τους Ασφαλισμένους σας, δυστυχώς ο Οργανισμός σας, παραμένει εδώ και χρόνια απολύτως αναξιόπιστος απέναντί μας, αρνούμενος επανειλημμένα να εκπληρώσει τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις του απέναντί μας, καθιστώντας στην πράξη απολύτως ασύμφορη την, υπό αυτούς τους όρους, εξακολούθηση της συνεργασίας μας. Ειδικότερα:

 • Δυνάμει της με αρ. Υ9/οικ.70521/14.8.2014, ο προϋπολογισμός της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για το 2014, δε μπορεί να υπερβεί το ποσό που προσδιορίζεται στη με αρ. Υ9Α/οικ.62558/15.7.2014 Υπουργική Απόφαση «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας». Ειδικότερα σύμφωνα με την πρώτη εκ των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων το ατομικό όριο (πλαφόν) ορίζεται συγκεκριμένα ως «το ποσό που αντιστοιχεί στο ετήσιο όριο δαπάνης κάθε νομού κατανέμεται στους παρόχους του νομού, ανά ΑΦΜ, αυτού με βάση την αναλογία της αιτηθείσας ετήσιας δαπάνης του παρόχου για το έτος 2013 προς τη συνολική ετήσια αιτηθείσα δαπάνη του έτους 2013 του ιδίου νομού. Η αναλογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το ετήσιο όριο δαπάνης του ιδίου νομού για το έτος 2014, όπως εμφαίνεται στο παράρτημα Α, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφασης και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το ποσό που προκύπτει αποτελεί το ετήσιο όριο δαπάνης του παρόχου, ανά ΑΦΜ, το οποίο διαιρείται σε δωδεκατημόρια.» Στο αναφερόμενο Παράρτημα Α της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ρητά για τους σκοπούς της ανωτέρω απόφασης το όριο δαπάνης για κάθε νομό, όπως π.χ. για το νομό Αττικής το ποσό των 106.899.706,81€.

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ανώτατο όριο δαπάνης ανά νομό, ήταν ήδη γνωστό, το αργότερο,  κατά το χρόνο έκδοσης της ανωτέρω από 14.8.2014 Υπουργικής Απόφασης, και μολονότι ο Οργανισμός σας όφειλε το ταχύτερο να γνωστοποιήσει στους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας το συγκεκριμένο ατομικό μηνιαίο όριο του καθενός, εφόσον κατά τον ανωτέρω χρόνο ήταν γνωστοί όλοι οι παράμετροι υπολογισμού αυτού, όχι μόνο προέβη αρχικά, με μεγάλη καθυστέρηση, το Νοέμβριο 2014 στη γνωστοποίηση των σχετικών μηνιαίων ατομικών ορίων, που φυσικά ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2014,  αλλά επιπλέον τον Ιούλιο του 2015, μας στείλατε νέα ειδοποιητήρια, με τα οποία τροποποιούσατε μονομερώς προς τα κάτω τα αρχικά ανακοινωθέντα ατομικά πλαφόν του έτους 2014 για ορισμένους νομούς, μεταξύ των οποίων και αυτού της Αττικής.

Σε επικοινωνία μας με τον Οργανισμό σας, μας γνωστοποιήθηκε, ανεπίσημα, ότι τάχα η εκ των υστέρων μείωση των ατομικών ορίων δαπανών, οφειλόταν στο γεγονός ότι ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο τάχα είχε προϋπολογιστεί στον σχετικό κωδικό ΚΑΕ 0671.01 «Διαγνωστικό Κέντρο – Αμοιβές παρακλινικών εξετάσεων» του ΕΟΠΥΥ, τελικά δεν καταβλήθηκε στον Οργανισμό σας, με αποτέλεσμα την κατά 23% μείωση των ήδη ανακοινωθέντων ορίων. Παρ’ όλα αυτά, το προαναφερθέν ποσό των 24 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είχε προϋπολογιστεί στο λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, παρά μονάχα με την 19η (μετά την έγκρισή του) τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Οικ. έτους 2014, που έλαβε χώρα το πρώτον την 15.11.2014, δυνάμει της Απόφασης Νο 1105 της Συνεδρίασης Δ. Συμβουλίου 200/15.12.2014 (που δημοσιεύτηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:7ΤΣΞΟΞ7Μ). Συνεπώς τα δυνάμει της με αρ. Υ9/οικ.70521/14.8.2014 υπουργικής απόφασης, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την 18.8.2014, ανακοινωθέντα όρια δαπάνης κάθε νομού, είχαν καθοριστεί χωρίς τον συνυπολογισμό του ανωτέρω ποσού των 24 εκατομμυρίων ευρώ και συνεπώς τυχόν μη καταβολή αυτού, δε θα έπρεπε να μειώνει τα κατά τα ανωτέρω ανακοινωθέντα όρια δαπάνης, ενώ αντίθετα η καταβολή των προϋπολογισθέντων 24 εκατομμυρίων ευρώ, θα έπρεπε αντίστοιχα μόνο να αυξήσει τα όρια αυτά.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε επισήμως να μας ενημερώσετε με σαφήνεια για την αιτία της εκ των υστέρων, εις βάρος των εργαστηριακών ιατρών και προς όφελος του Οργανισμού σας, τροποποίησης των ήδη ανακοινωθέντων, κατά τα ανωτέρω, ατομικών ορίων δαπανών.

              Εκτός αυτού, έχουν περιέλθει σε γνώση του συνδέσμου μας καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες η μείωση των ατομικών ορίων δαπανών, δεν επεβλήθη από τον Οργανισμό σας δίκαια και αναλογικά σε όλους τους παρόχους και ότι υπήρξαν περιπτώσεις που ο Οργανισμός σας έκανε δεκτές επιλεκτικά αιτήσεις παλαιών εργαστηρίων για αύξηση του πλαφόν τους, ενώ σχετική πρόβλεψη υπήρχε στην υπουργική απόφαση για τα νέα και μόνο εργαστήρια. Οι καταγγελίες αυτές αν υποτεθούν αληθινές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη διαδικασία με την οποία έγιναν αποδεκτές αιτήσεις παλαιών εργαστηρίων καθώς και για τυχόν σχετική προηγούμενη επιλεκτική ενημέρωση κάποιων και μόνο εργαστηρίων. Ταυτόχρονα, αντίστοιχες καταγγελίες ανέφεραν ότι εκ μέρους του Οργανισμού σας υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση μεγάλων αλυσίδων διαγνωστικών κέντρων. Επειδή, παρόλο που θεωρούμε αδιανόητο να έχει υπάρξει εκ μέρους του Οργανισμού σας η ανωτέρω επιλεκτική μεταχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών παρόχων, οι ανωτέρω καταγγελίες έχουν δημιουργήσει μεγάλη ανασφάλεια και ανησυχία στους συμβεβλημένους με τον οργανισμό σας εργαστηριακούς ιατρούς, σας καλούμε το ταχύτερο δυνατό να διαψεύσετε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τις ανωτέρω καταγγελίες, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν το ψευδές περιεχόμενο αυτών, καθώς και τις σχετικές μεθόδους υπολογισμού της μείωσης των πλαφόν τόσο για τα νέα όσο και για τα παλαιά εργαστήρια.   Παράλληλα, επειδή στις περιπτώσεις των νέων εργαστηριακών ιατρών, που έκαναν έναρξη εργασιών μετά το 2013, επικρατεί ασάφεια ως προς τον τρόπο υπολογισμού του πλαφόν τους (δεδομένου ότι δεν υπήρχαν γι’ αυτούς δεδομένα για το έτος 2013) σας καλούμε – για λόγους διαφάνειας – να μας γνωρίσετε βάσει ποιας μεθόδου υπολογισμού καθορίστηκε το δικό τους ατομικό όριο δαπανών, καθώς επίσης να μας ενημερώσετε αν υπήρξαν τυχόν παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από τους υπολογισμούς αυτούς και με βάση ποια κριτήρια.

              Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι η καθυστερημένη ανακοίνωση των ατομικών ανώτατων ορίων δαπανών, μετά τη λήξη της περιόδου την οποία αυτά αφορούν, σημαίνει ότι κατά τον χρόνο, που οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό σας ιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού σας, δε γνωρίζουν το όριο δαπάνης που τους αναλογεί με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε υπερβάσεις, τις οποίες τελικά δεν πρόκειται να πληρωθούν, κι επομένως επιβαρύνονται οι ίδιοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως, η εκ των υστέρων ανακοίνωση μηνιαίων ατομικών ορίων που ισχύουν αναδρομικά, δεν επιτρέπει στους συμβεβλημένους ιατρούς να χρησιμοποιήσουν τα όρια αυτά ως οδηγό ως προς το ύψος των εξετάσεων που δύνανται να πραγματοποιήσουν, αλλά αντιθέτως, δεδομένου ότι βάσει της σύμβασης με τον Οργανισμό σας δεν επιτρέπεται στους συμβεβλημένους ιατρούς η άρνηση διενέργειας συνταγογραφημένης εξέτασης, η αναδρομική επιβολή των ορίων αυτών έχει τελικά το χαρακτήρα μονομερώς επιβληθείσης περικοπής εις βάρος των παρόχων, ενάντια στο πνεύμα του νόμου αλλά και στη ίδια τη λογική του πλαφόν.

Προπάντων όμως, η αρχική ανακοίνωση των ατομικών ορίων δαπανών και η εκ των υστέρων τροποποίηση και περαιτέρω μείωση αυτών, έχει ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση και ανατροπή του προϋπολογισμού λειτουργίας των εργαστηρίων, δεδομένου ότι βάσει των ανωτέρω ορίων υπολογίζονται τα ποσά αυτόματης επιστροφής (claw back), τα οποία ποσά, τελείως ξαφνικά κι ενώ έχουν ήδη γνωστοποιηθεί με τα σχετικά ειδοποιητήρια στους παρόχους, αυξάνονται, κατά παράβαση κάθε έννοιας καλής πίστης, ορθών συναλλακτικών ηθών και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.

 • Εκτός των ανωτέρω, παρόλο που οι εργαστηριακοί ιατροί παρέχουν σε κάθε περίπτωση με ήθος και υψηλή αίσθηση ευθύνης τις υπηρεσίες τους προς τους ασθενείς – ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός σας παραμένει υπερήμερος απέναντί τους, ως προς την εξόφληση των οφειλομένων αμοιβών για τις διαγνωστικές υπηρεσίες τις οποίες παρείχαν.

Ειδικότερα, ο ΕΟΠΥΥ, οφείλει μέχρι σήμερα στους συμβεβλημένους εργαστηριακούς ιατρούς, τα κάτωθι δεδουλευμένα παρελθόντων ετών (πλην του 2015):

 • To 10% της αξίας των δεδουλευμένων εξετάσεων του έτους 2012

 • To 10% της αξίας των δεδουλευμένων εξετάσεων του έτους 2013

 • Τις δεδουλευμένες εξετάσεις των μηνών από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του έτους 2013

 • Τις δεδουλευμένες εξετάσεις των μηνών από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο και από Νοέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του έτους 2014

Μάλιστα ο Οργανισμός σας, αν και δεν έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ έναντι των ανωτέρω αναφερόμενων οφειλών, προέβη μη προσηκόντως και εικονικά σε υποτιθέμενη πληρωμή μέρους των ανωτέρω οφειλών, μέσω παράνομων, παράτυπων και αντισυμβατικών συμψηφισμών,.

Συγκεκριμένα:

 • Δυνάμει της Υ9/οικ.77307/14.8.2013 ορίζεται ότι ο ΕΟΠΠΥ δύναται να συμψηφίζει το ποσό αυτόματης επιστροφής (claw back) υπό την προϋπόθεση ότι ο συμψηφισμός γίνεται «μόνο μεταξύ των επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.». Ομοίως δυνάμει της Υ9/οικ.91813/27.9.2013 ορίζεται ότι «ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής (rebate) με ισόποσες οφειλές του προς τους παρόχους, όπως αυτές προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά τους και οι οποίες δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.»

Εντούτοις, παρά τις ανωτέρω ρητές διατάξεις και κατά παράβαση αυτών ο Οργανισμός σας προέβη παρανόμως σε συμψηφισμό υποτιθέμενων απαιτήσεών του από rebate και claw back των ετών 2013 και 2014 (τις οποίες ήδη αμφισβητούμε και εις βάρος των οποίων έχουμε ήδη προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια) με απαιτήσεις μας από δεδουλευμένες υπηρεσίες μας των ετών 2012 και 2013, οι οποίες κατά τα ανωτέρω δεν είχαν πληρωθεί και τις οποίες εμφανίζει σήμερα μέσω του συμψηφισμού ως εξοφληθείσες.

 • Στην Υ9/οικ.70521/14.8.2014 στην οποία ορίζεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού επιστροφής – claw back θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις πραγματικές δαπάνες τα ποσά που αφαιρούνται εξαιτίας των ορίων δαπανών του ίδιου έτους. Ωστόσο, υπολογισμός των ανωτέρω ποσών, βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι συμψηφισμοί, έγιναν εσφαλμένα, καθώς συνυπολογίστηκε μόνο το οριζόντιο claw back του πρώτου εξαμήνου του 2014, χωρίς να ληφθεί καθόλου υπόψη το αντίστοιχο claw back του δεύτερου εξαμήνου της ίδιας χρονιάς. Το τελευταίο μας ανακοινώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, αρχικά τον Νοέμβριο του 2014, χωρίς να ληφθεί κατά το χρόνο εκείνο υπόψη το ορθό όριο δαπανών, το οποίο μας γνωστοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015, και το οποίο για το λόγο αυτό δεν ελήφθη υπόψη στον υπολογισμό του claw back του έτους 2014. Επομένως, η αντίστοιχη απαίτηση τους Οργανισμού σας εις βάρος μας, δεν έχει υπολογιστεί σωστά και είναι για το λόγο αυτό εσφαλμένη κι επομένως αντίστοιχα εσφαλμένος και παράνομος είναι ο συμψηφισμός αυτής με απαιτήσεις των παρόχων εις βάρος του ΕΟΠΥΥ.

 • Ο συμψηφισμός των υποτιθέμενων οφειλών των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ από rebate και claw back (τα οποία είναι μικτά) έγινε με ποσά οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους από τα οποία είχαν ήδη αφαιρεθεί οι κρατήσεις και οι φόροι, ήταν δηλαδή, καθαρά. Κατ’ αυτό τον τρόπο εκτός του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις δεν ήταν ομοειδείς ώστε νόμιμα να υπόκεινται σε συμψηφισμό, ο κατ’ αυτό τον τρόπο παράνομος συμψηφισμός καθαρών και ακαθάριστων απαιτήσεων, οδηγεί στην πράξη σε λογιστική αύξηση του ύψους των rebate και claw back, σε σχέση με αυτά που αρχικά ανακοινώθηκαν από τον Οργανισμό σας.

 • Παράλληλα και σε συνέχεια των προηγουμένων, όπως προκύπτει και από τις σχετικές φορολογικές βεβαιώσεις και τις αντίστοιχες «καταστάσεις κρατήσεων τιμολογίων προμηθευτών» εμφανίζονται όλως εσφαλμένως οι πάροχοι να έχουν εισπράξει ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε παρακρατήσεις φόρου αλλά και κρατήσεις 3,072% υπέρ ΜΤΠΥ, οι οποίες όμως κρατήσεις υπολογίστηκαν επί των αρχικών τιμολογηθέντων ποσών τα οποία όμως τελικά ποτέ δε καταβλήθηκαν ούτε και θα καταβληθούν στους παρόχους! Κατ’ αυτό τον τρόπο γίνεται παρακράτηση φόρου και κρατήσεων επί ποσών μεγαλύτερων από αυτά που πραγματικά έλαβαν οι πάροχοι, ενώ αντίστοιχα και το ΜΤΠΥ, εισπράττει από τους παρόχους χρήματα τα οποία οι τελευταίοι δεν του οφείλουν.

 • Οι εν λόγω συμψηφισμοί, σε πολλές περιπτώσεις, έλαβαν χώρα εκ μέρους του Οργανισμού σας, κατά παράβαση προγενέστερων αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων των Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίες μεταξύ άλλων απαγορεύουν τον εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ συμψηφισμό των απαιτούμενων ποσών από τα rebate και τα clawback του έτους 2013.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, οι σχετικοί συμψηφισμοί στους οποίους μονομερώς προέβη ο Οργανισμός σας, είναι απολύτως παράνομοι και αντισυμβατικοί και σας καλούμε άμεσα να τους ανακαλέσετε. Σας δηλώνουμε δε ότι δεν αναγνωρίζουμε τις υποτιθέμενες, μέσω των ανωτέρω συμψηφισμών, εικονικές και παράτυπες καταβολές των οφειλομένων του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις κατά τα ανωτέρω παράνομες και αντισυμβατικές πρακτικές του Οργανισμούς σας, που προκαλούν σοβαρή οικονομική ζημία στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ εργαστηριακούς ιατρούς.

Σας καλούμε, εκτός των ανωτέρω, κατά τρόπο νόμιμο και προσήκοντα να προβείτε άμεσα σε πλήρη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού σας προς τους παρόχους, που αφορούν τα έτη 2012 και εντεύθεν.

Σας γνωρίζουμε, για λογαριασμό ενός εκάστου των μελών του Συνδέσμου μας, ότι ως ελάχιστο μέσο διεκδίκησης των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών μας, αρχής γενομένης από την 24.7.2015 και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως αυτών, τα μέλη μας, εργαστηριακοί ιατροί, θα προβούν σε επίσχεση παροχής των υπηρεσιών τους προς τους ασφαλισμένους σας, μη αποδεχόμενοι παραπεμπτικά του Οργανισμού σας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’ αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, για να λάβει γνώση  και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεσή του. Επικολλήθηκε ειδικό ένσημο ΕΤΑΑ-ΤΥΠΔΑ 1,15 €.

                                                                                           Αθήνα 20 Ιουλίου  2015

                                                                                        Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει