Πρωτεομική και διαγνωστική ογκολογία

Μολονότι ορισμένες νεοπλασίες μπορεί να διαγνωστούν με τον προσδιορισμό –μέσω της τεχνολογίας των μικροδιατάξεων DNA1– μεταβολών στα επίπεδα μεταγραφήματος γονιδίων (mRNA), είναι συχνά επωφελέστερη η ταυτοποίηση αλλαγών σε πρωτεϊνική κλίμακα, αφού οι πρωτεΐνες αποτελούν τα πραγματικά λειτουργικά μόρια του κυττάρου.