Αρχική Φορολογικά Υπολογισμός Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών 2013

Υπολογισμός Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών 2013

από admin

Επιστημονική ομάδα  Doskaris & Partners group

Επειδή έχουν υπάρξει πολλές απορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και παρακράτησης του Φ.Μ.Υ. για το έτος 2013 (βάσει των νέων συντελεστών φορολόγησης), μέσω αυτής της ενημέρωσης θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις, βασιζόμενοι στην ερμηνευτική εγκύκλιο που έχει εκδόσει το Υπουργείο Οικονομικών ΠΟΛ. 1010/25-01-2013.

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4110/2013 (ΦΕΚΑ΄17/23.1.2013)  «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή,  αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του ΚΦΕ. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ –  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο

εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο     Εισοδήματος

(ευρώ)

Σύνολο           Φόρου

(ευρώ)

25.000

22

5.500

25.000

5.500

17.000

32

5.440

42.000

10.940

Υπερβάλλον

42

 

 

 

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται:

 

α) Για εισόδημα ΜΕΧΡΙ και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες  εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

 

β) Για εισόδημα ΠΑΝΩ από είκοσι μία (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της περίπτωσης α΄ περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ.

 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου ορίζεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ.15 του άρθρου 6 αυτού του νόμου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.

Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε, οτι παρόλο που βάσει του πίνακα που φαίνονται οι κλίμακες φόρου, δεν αναφέρεται αφορολόγητο ποσό, εντούτοις στην πράξη υπάρχει αφορολόγητο ποσό 9.545,00 €, με βάση το ποσό μείωσης 2.100,00 € που προβλέπει ο νόμος..!!!! Αυτό θα φανεί αναλυτικότερα και στα παραδείγματα που θα παραθέσουμε..!!!!

Παιρετέρω, πρέπει να λάβουμε υπόψη οτι από 1ης Ιανουαρίου 2013 και κατά την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση θα διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 η οποία υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα ως εξής:

 

α) Με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

β) Με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

γ) Με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

δ) Με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για ετήσιο καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω.

 

Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή άλλης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος. Διευκρινίζεται επίσης ότι από το ανωτέρω ακαθάριστο ποσό δεν αφαιρείται ο παρακρατούμενος ΦΜΥ.

Επίσης το ποσό που παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 δεν μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.  

 

Ενδεικτικά παραδείγματα:

 

Παράδειγμα 1Ο :

Έστω ότι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 900 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 400 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 400 ευρώ.

Για τον Φ.Μ.Υ.

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*900,00 = 12.600,00 ευρώ

Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 2.772,00 -2.100,00 = 672,00 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 672,00*1,5% = 10,08 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:

672,00 – 10,08 = 661,92 / 14 = 47,28 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:

661,92 / 14 = 47,28 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα:

661,92 / 28 = 23,64 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:

661,92 / 28 = 23,64 ευρώ

Για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*900,00 = 12.600,00  (1%)

Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού: 900,00*1% = 9,00ευρώ

Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων: 900,00*1% = 9,00ευρώ

Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα: 450,00*1% = 4,50ευρώ

Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας: 450*1% = 4,50ευρώ

 

 

Παράδειγμα 2Ο :

Έστω ότι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.300 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1300 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 650 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 650 ευρώ.

Για τον Φ.Μ.Υ.

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.300,00 = 18.200,00 ευρώ

Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 4.004,00 -2.100,00 = 1.904,00 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 1.904,00*1,5% = 28,56 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:

1.904,00 – 28,56 = 1.875,44 / 14 = 133,96 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:

1.875,44 / 14 = 133,96 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα:

1.875,44 / 28 = 66,98 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:

1.875,44 / 28 = 66,98 ευρώ

Για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.300,00 = 18.200,00  (1%)

Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού: 1.300,00*1% = 13,00ευρώ

Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων: 1.300,00*1% = 13,00ευρώ

Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα: 650,00*1% = 6,50ευρώ

Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας: 650*1% = 6,50ευρώ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Στην ουσία, με βάση την μείωση 2.100,00 € στο ποσό του φόρου, για καθαρό μηνιαίο εισόδημα μισθωτού ΕΩΣ 680,00 € δεν υπολογίζεται Φ.Μ.Υ……!!!!!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει