Ο Ρόλος των micro-RNAs στην Παθογένεια του ΣΕΛ

Τα microRNAs (miRNAs) είναι μικρά μόρια RΝΑ που δεν κωδικοποιούν για πρωτεΐνες και θεωρούνται σημαντικοί αρνητικοί ρυθμιστές της έκφρασης γονιδίων . Ανάλογα με τον βαθμό συμπληρωματικότητας, τα miRNAs προσδένονται στα mRNAs – (δηλαδή το RNA που μεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το DNA στα σημεία των ριβοσωμάτων για την πρωτεΐνοσύνθεση του κυττάρου) – στόχους τους και είτε προκαλούν την αποικοδόμηση τους είτε αναστέλλουν την μετάφραση τους σε πρωτεϊνικά μόρια.