Μελέτη επιπολασμού μίας ημέρας της χρήσης αντιβιοτικών σ’ ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνα

1ο Βραβείο 19° ΠΑΝ/ΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Σγούρος Κωνσταντίνος1, Καλλιοντζή Δέσποινα1, Σουβατζή Κλεοπάτρα1, Βαρβαρούσης Δημήτριος1, Καφαντόγια Κωνσταντίνα2, Μπαρουξής Παναγιώτης1, Παπαδάκης Ιωάννης1, Ραψομανίκης Κάρολος-Παύλος1, Ψαλλίδα Σωτηρία1, Λελέκης Μωυσής1

1 Παθολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Κηφισιά

2 Γραφείο Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Κηφισιά

Εισαγωγή: Το πρόβλημα της αντοχής που αποτελεί μείζον θέμα στα ελληνικά νοσοκομεία έχει άμεση συσχέτιση με τη χρήση των αντιβιοτικών. Προκειμένου να ληφθούν μέτρα σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα είναι απαραίτητη η γνώση του τρόπου συνταγογράφησής τους.

Σκοπός: Η αποτύπωση του τρόπου χρήσης των αντιβιοτικών στο ΓΝΑ «ΚΑΤ» (550 κλινών).

Υλικό και μέθοδοι: Μια συγκεκριμένη ημέρα έγινε καταγραφή όλων των ασθενών που ελάμβαναν κάποιο αντιβιοτικό. Καταγράφηκε το είδος του

αντιβιοτικού, η δόση, η οδός και ο λόγος χορήγησης καθώς και η διάρκεια χορήγησης μέχρις εκείνης της ημέρας.

Αποτελέσματα: Συνολικά 191/405 νοσηλευόμενους (47,4%) ελάμβαναν κάποιο αντιβιοτικό. Το ποσοστό χορήγησης αντιβιοτικού κυμαινόταν από

0% (Ρευματολογικό τμήμα) μέχρι και 100% (ΜΕΘ Α και Β, Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής). Στο 58,3% των ασθενών τα αντιβιοτικά χορηγούνταν για

«χημειοπροφύλαξη» και στο 41,7% για θεραπεία. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνταν 1-3 αντιβιοτικά (μέση τιμή 1,3) και η μέση διάρκεια της

χορήγησης μέχρι τότε ήταν 4,4 ημέρες (εύρος 1 – 49). Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούνταν 1-5 αντιβιοτικά (μέση τιμή 1,9) και η μέση διάρκεια

θεραπείας ήταν 5,4 ημέρες (εύρος 1 – 45). Μόνο 3,8% από τα αντιβιοτικά χορηγούνταν από το στόμα.

Συμπεράσματα: Μεγάλο ποσοστό των ασθενών ελάμβαναν κάποιο αντιβιοτικό και οι περισσότεροι ως «χημειοπροφύλαξη». Η «χημειοπροφύλαξη»

λόγω της μεγάλης διάρκειάς της θα μπορούσε να είναι ο πρώτος στόχος των μέτρων για μείωση της άσκοπης συνταγογράφησης. Τέλος η αύξηση του ποσοστού των χορηγούμενων από το στόμα αντιβιοτικών θα μπορούσε να μειώσει το κόστος αλλά και τις ανεπιθύμητες ενέργειες από την παρεντερική θεραπεία