Αρχική Φορολογικά ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΟΣΚΑΡΗΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΟΣΚΑΡΗΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

από admin

Θέματα

Υποβολή Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α – ΙΝΤΡΑΣΤΑΤ – Πίνακας συμφωνητικών-συμβάσεων — Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών (τιμολόγια) — Αγορά ενσήμων  – Πίνακες Προσωπικού – Διαδικασίες Προσλήψεων – Απολύσεων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  -ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ-

21 Οκτ. 2013 : Ηλεκτρονική Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. για υπόχρεους* με χρεωστικό υπόλοιπο, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. (Για τους υπόχρεους με Β’ κατηγορίας βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ., η περίοδος αναφοράς είναι το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, ενώ για τους υπόχρεους με Γ’ κατηγορίας βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ., η περίοδος αναφοράς είναι ο προηγούμενος μήνας).Η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζών ή e-banking.

21 Οκτ. 2013 : Τελευταία ημέρα Ηλεκτρονικής Υποβολής ΙΝΤΡΑΣΤΑΤ. Η υποχρέωση αφορά σε περιπτώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών (απόκτηση, από χώρα της Ευρωζώνης, εξοπλισμού, αναλωσίμων ή  ακόμα και παροχής υπηρεσιών).

21 Οκτ. 2013 : Υποβολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., πίνακα συμφωνητικών-συμβάσεων,        που υπογράφηκαν κατά το προηγούμενο τρίμηνο. (π.χ. συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες).

31 Οκτ. 2013 : Ηλεκτρονική Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. για υπόχρεους* με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.  (Για τους υπόχρεους με Β’ κατηγορίας βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ., η περίοδος αναφοράς είναι το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, ενώ για τους υπόχρεους με Γ’ κατηγορίας βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ., η περίοδος αναφοράς είναι ο προηγούμενος μήνας).

* Υπόχρεοι είναι όσοι παρέχουν υπηρεσίες σε κλάδους και τομείς, οι οποίοι υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών, παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων        Πελατών-Προμηθευτών, (αφορούν συναλλαγές με τιμολόγια αξίας πάνω               από  300,00 €) οι οποίες έληγαν εντός του Οκτωβρίου, και μετατίθενται για τον μήνα Νοέμβριο..!!!

 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ –ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ-

31 Οκτ. 2013 : Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Σεπτεμβρίου (αγορά ενσήμων) ανεξαρτήτως Αριθμού Μητρώου Εργοδότη. Η υποβολή αφορά υπόχρεους που απασχολούν προσωπικό.

 

31 Οκτ. 2013 : Υποχρέωση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων (πληρωμή ενσήμων) για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζών ή e-banking.

 

3. ΕΡΓΑΤΙΚΑ : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για όλο τον μήνα Οκτώβριο και έως τις 15 Νοεμβρίου 2013, όλοι οι επιτηδευματίες οι οποίοι απασχολούν προσωπικό σε μόνιμη βάση, υποχρεούνται να                    ξανά-αποστείλουν Πίνακα Προσωπικού στο Πληροφοριακό Σύστημα διασύνδεσης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας αναφέροντας το σύνολο των εργαζομένων τους. Η υποβολή των πινάκων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά..!!!

Σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ηλεκτρονικά, συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4-Πίνακας Προσωπικού) στο Πληροφοριακό Σύστημα διασύνδεσης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, το αργότερο έως και την ημερομηνία πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Οι συμπληρωματικοί πίνακες ωραρίου υποβάλλονται άμεσα και πάντως πριν την ανάληψη εργασίας από τους εργαζόμενους.

Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων αποδοχών υποβάλλεται τροποποιητικός πίνακας εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος των νέων αποδοχών .

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ : Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ηλεκτρονικά              το έντυπο Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) στο Πληροφοριακό Σύστημα διασύνδεσης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, το αργότερο έως και την ημερομηνία πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ :  Από την 01/07/2013 οι συμβάσεις μερικής ή /και                 εκ περιτροπής απασχόλησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά (Έντυπο Ε9-Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας) μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εργασίας, εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ..!!!! : Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να καταχωρούν τους εργαζομένους στο ειδικό βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, (Ε.Β.Κ.Ν.Π.) του Ι.Κ.Α., αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αναλάβουν εργασία.

 Συμπληρώνονται και οι δύο σελίδες κάθε φύλλου, με τη χρήση χημικού αντιγραφικού χαρτιού (καρμπόν) χειρόγραφα, κατά απόλυτη χρονολογική σειρά πρόσληψης χωρίς να επιτρέπεται, να υπάρχουν κενά ή να συμπληρώνονται περισσότερες από μία εγγραφές ανάμεσα στις προεκτυπωμένες οριζόντιες γραμμές των σελίδων του.

 Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διόρθωση των εγγραφών με χημικό διορθωτικό (μπλάνκο), σβησίματα (με γόμα) κ.λπ. Η τυχόν λανθασμένη εγγραφή πρέπει να διαγράφεται και η σωστή να αναγράφεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή με τα ορθά στοιχεία.

ΑΠΟΛΥΣΗ – ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τον Ο.Α.Ε.Δ. για την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μισθωτού (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2556/97), εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποχώρησης του μισθωτού. Η αναγγελία λύσης της εργασιακής σχέσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος διασύνδεσης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ……

Η επιστημονική ομάδα της Doskaris & Partners group

               Έρμου 18, Πλ. Συντάγματος, Αθήνα

                   Τηλ. 210-3312255, 22980-24441

     e-mail : doskaristeam@yahoo.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει