Τόμος Περιλήψεων 41ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου