Η μαγνητική φασματοσκοπία στη διερεύνηση του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος

Από το περιοδικό ελληνική ακτινολογία