O Ι.Σ.Α. ζητά διαχειριστικό έλεγχο στο ΤΣΑΥ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κο. Ανδρέα Λυκουρέντζο

Αθήνα  2-8-2012

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με επιστολή του κου. Βασιάδη Προέδρου της ΔΕ Υγειονομικών του ΕΤΑΑ πληροφορηθήκαμε ότι ουδείς γνωρίζει την ακριβή ταμειακή θέση του πρώην ταμείου ΤΣΑΥ και σήμερα Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ. Τα στοιχεία τα οποία μας χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεως μας, είναι έξω-λογιστικά χωρίς δηλαδή σαφή εικόνα εξόδων, υποχρεώσεων και συνεπώς καθαρής οικονομικής θέσης. Είναι αδιανόητο το ταμείο να μη γνωρίζει την ταμειακή του θέση, όπως επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 92επ του Ν. 5945/1934.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 5945/1934 «1. Στο τέλος εκάστου οικονομικού έτους το ΤΣΑΥ οφείλει να συντάσσει απογραφή κάθε περιουσία του Ταμείου και να καταχωρεί αυτήν κατ΄ έτος σε βιβλίο τηρούμενο ειδικά επί τούτω. Η απογραφή υπογράφεται από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου, τον διευθυντή του Ταμείου και τον Πρόεδρο και τον εισηγητή του Διοικ. Συμβουλίου. 2. Στο τέλος επίσης εκάστου οικονομικού έτους θα συντάσσεται και ισολογισμός. 3. Η απογραφή και ο ισολογισμός δέον να έχουν καταρτισθεί μέχρι τέλους Ιανουαρίου από τις υπηρεσίες του Ταμείου, επιμέλεια του Προέδρου, ο οποίος και εισάγει την απογραφή και τον ισολογισμό στο Δ.Σ. προς επικύρωσαν.»

Περαιτέρω στο άρθρο 93 παρ. 2 και 3 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «2. Εγκριθέντος του ισολογισμού από τη συνέλευση των αντιπροσώπων, δεν υφίσταται πλέον ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και (των ελεγκτών) του Επ. Συμβουλίου του Ταμείου πλην αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις για τις οποίες το Δ.Σ. ευθύνεται από την εντολή αυτού ή ψευδείς δηλώσεις υποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση και την πορεία των εργασιών του Ταμείου. 3. Ως προς την παραγραφή της κατά των μελών του Δ.Σ. αγωγής προς αποζημίωση του Ταμείου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 35 εδ. 3 του νόμου 2190 “περί ανωνύμων εταιρειών”.

Επίσης, στο άρθρο 71 του Ν.2084/1992 προβλέφθηκε η υποχρέωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης «όπως ανά πενταετία, αρχής γενομένης από το έτος 1993, καταρτίζουν αναλογιστικές μελέτες, ώστε να τίθεται σε υγιείς βάσεις η σχέση εισφορών – παροχών για να μη διαταράσσεται μακροχρόνια η οικονομική κατάσταση των φορέων. Οι παραπάνω μελέτες καταρτίζονται ύστερα από απόφαση των Δ.Σ. των φορέων, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υποβάλλονται δε στον Πρόεδρο της Βουλής από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Πλην όμως, κατά παράβαση καθήκοντος τόσο των εκάστοτε Προέδρων του ΤΣΑΥ και πλέον του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, όσο και των λοιπών μελών του εκάστοτε Δ.Σ., δεν συντάσσεται επίσημη απογραφή ούτε και ισολογισμός. Ειδικότερα έχουμε πληροφορηθεί ότι οι ισολογισμοί του ΤΣΑΥ των ετών 2002-2004 δεν έχουν εκτελεστεί-υποβληθεί από την Εταιρεία ορκωτών λογιστών που τους έχει αναλάβει, ενώ οι ισολογισμοί των ετών 2005-2011 δεν έχουν ακόμη ανατεθεί. Η τελευταία δε αναλογιστική μελέτη προκύπτει ότι έλαβε χώρα το 1997 και διαπίστωσε αναλογιστικό έλλειμμα στον κλάδο σύνταξης 3.736.679.000 € στους ασφαλισμένους με έναρξη πριν την 31/12/1992 και αντιστοίχως πλεόνασμα 2.048.281.000 € στους «νέους» ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993.

Επειδή, η παράλειψη κατάρτισης απογραφής, ισολογισμού, αλλά και αναλογιστικής μελέτης πληροί την υπόσταση του ποινικού αδικήματος της παράβασης καθήκοντος.

Επειδή, σύμφωνα με στοιχεία του Υπ. Εργασίας τον Νοέμβριο του 2011 υπήρχε  κεφάλαιο 1.161.804.497 ευρώ, πλην όμως σήμερα το αποθεματικό του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν ξεπερνά τις 290.000.000 ευρώ και αυτά με την προϋπόθεση, ότι θα απαιτηθούν στη λήξη των νέων ομολόγων αλλιώς το καθαρό ποσό θα είναι κάτω του 50% του ανωτέρου ποσού.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3348/1955, μετά τη λήξη κάθε λογιστικού έτους ενεργείται έλεγχος της διαχείρισης του Ταμείου (ΤΣΑΥ) από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από έναν ασφαλισμένο, οριζόμενο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Προέδρου, ενός ανώτερου υπαλλήλου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οριζομένου επίσης από τον Υπουργό και ενός ανώτερου υπαλλήλου Ελεγκτικού Συνεδρίου, οριζομένου από τον Πρόεδρο αυτού. Η εξελεγκτική αυτή επιτροπή ενεργεί έλεγχο εντός των γραφείων του Ταμείου και καταθέτει τη σχετική έκθεση της προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αντίγραφο δε αυτής συγχρόνως προς τα Δ.Σ. του ΤΣΑΥ, του ΠΙΣ, ΠΟΣ και ΠΦΣ.

Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε όπως ορίσετε άμεσα την ως άνω ελεγκτική επιτροπή για τον έλεγχο της διαχείρισης του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ για το έτος 2011.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                                   Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                 ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ