Φοροτεχνική Ενημέρωση για ΑΠΔ και Ασφάλιση Συγγενών

1.         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ – Α’& Β’ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής, οι συγγενείς Α’ & Β’ βαθμού ασφαλίζονται με το ίδιο ποσοστό εισφορών που ισχύει για κάθε άλλο εργαζόμενο, (δηλαδή με 43,96% και όχι με 33,65% που ίσχυε έως 30/04/2012). Επισημαίνουμε ότι οι συγγενείς Α’ & Β’ βαθμού μπορούν να εργάζονται στην ατομική επιχείρηση είτε χωρίς καμία ασφάλιση, είτε με ασφάλιση στο ΙΚΑ, αλλά με πλήρη απασχόληση.

Ως έναρξη της ισχύος της παραπάνω διάταξης ορίζεται η 01/05/2012. Παρόλα αυτά δεν επιβάλλεται προσαύξηση για απόδοση της διαφοράς των εισφορών της περιόδου 01/05/2012 έως 31/07/2013, εφόσον αυτές αποδοθούν έως τις 30/09/2013.

2.         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι με την εγκύκλιο Αρ. 14/4-3-2013, του Ι.Κ.Α., κοινοποιήθηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των μηνιαίων Α.Π.Δ. (αντί των τριμηνιαίων που ίσχυε μέχρι 31/12/2012) για το έτος 2013 και μετά.

Ιδιαίτερα για την περίοδο του Ιανουαρίου 2013 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 19 Μαρτίου 2013. Επιπλέον για την περίοδο του Φεβρουαρίου 2013 η υποβολή αρχίζει στις 20 Μαρτίου 2013 και λήγει την 1 Απριλίου 2013.