Τόμος Περιλήψεων από το 39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

39o MEDNET 2013 summary