Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (Positron Emission Tomography – PET): οι φυσικές αρχές

Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (Positron Emission